Bestellen:

U kunt artikelen eenvoudig bestellen in onze webwinkel of bij een van onze verkoop partners. Als u een bestelling bij plaatst, zal de winkelwagen u door de betaalmogelijkheden heen loodsen. Besteld u vanuit Duitsland of België, neem dan voor de betaling contact op met team@medsense.nl 
 U kunt bij Medsense altijd gebruik maken van het herroepingsrecht. (zie onze leveringsvoorwaarden) let op: Door de Nederlandse geneesmiddelen wet is bepaald dat geneesmiddelen niet mogen worden geretourneerd.

Betalen:

Je kunt bij Medsense betalen met Ideal.
Zodra uw betaling volledig afgerond is, ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail. Uw bestelling zal vervolgens zo spoedig mogelijk worden verzonden. Na het afronden van de bestelling ontvang u per mail een orderbevestiging waar alles overzichtelijk in vermeld staat.

Verzendkosten:

We versturen uw bestelling via Post.nl in een doosje of envelop dat door de brievenbus past dus hoeft u voor de aflevering niet thuis te blijven. Het doosje is neutraal van kleur en heeft geen kenmerken die aangeven wat er in zit.

Pakketten worden geleverd door DHL en via het track-and-trace nummer kunt u precies volgen wanneer u uw bestelling zult ontvangen. Binnen Nederland berekend Verzenden naar het buitenland is mogelijk. Daarvoor graag eerst contact met team@medsense.nl 

Uw persoonlijke gegevens:

MedSense gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor het afhandelen van bestellingen en voor het onderhouden van contact met MedSense. (zie onze leveringsvoorwaarden)

Verbetering

MedSense werkt continue aan de verbetering van ons product en dienstverlening. Daarbij werken we samen met partijen als professionele hulpverleners en patiëntenvereningingen. Boven aan onze lijst staan de gebruikers. Heeft u een op- of aanmerking of wilt u een aanvulling, dan horen wij dat graag. Neem dan contact op met team@medsense.nl

Onze leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Bedrijfsgegevens

·MedSense®
Prinses Christinalaan 8
7437XZ Bathmen
 06-40218879 
KVK nummer: 553 019 32
team@medsense.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MedSense en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen MedSense en een consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld middels de website MedSense.nl via deze LINK.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het product

 1. Het aanbod is vrijblijvend. MedSense is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. MedSense kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het  bijzonder 
  • de prijs inclusief belastingen
  • de eventuele kosten van verzending
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten
  • de gedragscodes waaraan de MedSense zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 3. Hierbij wordt duidelijk en onomstotelijk vermeld dat MedSense niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor gevolgen die zouden kunnen optreden als er een mankement in de afloop van dienstverlening plaatsvindt.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van een producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan MedSense bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de MedSense retourneren, conform de door de MedSense verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan MedSense. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een email aan MedSense.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de MedSense heeft teruggezonden, is de koop een feit.

  Bij levering van een dienst:
 5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door MedSense bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal MedSense dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de MedSense of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 2. die door MedSense tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
 3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn
 4. Geopende verpakkingen die daardoor om hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden
 5. Geneesmiddelen

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is MedSense niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. MedSense staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat MedSense er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. MedSense zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal MedSense het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal MedSense zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij MedSense tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan MedSense bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling

 1. De consument moet de verschuldigde bedragen voldoen voordat tot levering van het product van MedSense kan worden over gegaan.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MedSense te melden.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. MedSense beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de MedSense, nadat de consument de gebreken heeft geconstateer.
 3. Bij MedSense ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door MedSense binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot MedSense. Een klacht schort de verplichtingen van MedSense niet op, tenzij MedSense schriftelijk anders aangeeft
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door MedSense, zal MedSense naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen MedSense en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.